ผังโครงการจัดสรรที่ดิน พิมพ์พิชฏา บริษัท ยูเนี่ยนโฟร์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เนื้อที่ 16-0-9.6 ไร่ ทางหลวงแผ่นดินสายสันกำแพง-ออนหลวง ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่